Full-Service Bedrijfsfietsen

Second-life bike rental service

Terms and conditions

Algemene Voorwaarden Recovélo Rental app

Artikel 1: Definities

Account
Het account dat de Huurder via de Recovélo Rental app aanmaakt en waarmee Huurder de mogelijkheid heeft om een Recovélo Rental te huren.

Recovélo Rental app
De applicatie van Recovélo ter ontsluiting van de Recovélo Rental.

Recovélo Rental
De fiets die eigendom is van Cheapassbikes B.V. in Montfoort en die de Huurder kan huren en die het onderwerp vormt van deze Gebruikersvoorwaarden/de Huurovereenkomst;

Huurder/jij
De natuurlijke persoon die als Huurder de Huurovereenkomst sluit ten aanzien van de Recovélo Rental;

Huurovereenkomst
De overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder waarbij de Verhuurder zich verbindt aan de Huurder gedurende een bepaalde tijd één Recovélo Rental in gebruik te verstrekken en de Huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor verschuldigde Huursom;

Huursom
Het bedrag dat Huurder dient te voldoen voor de huur van de Recovélo Rental;

Verhuurder/Recovélo
De rechtspersoon Recovélo B.V. die als verhuurder de Huurovereenkomst met Huurder sluit;

Parkingspot
Een zowel fysiek als digitaal als zodanig herkenbaar aangegeven openbare verzamellocatie met deelfietsenrekken, voor het ontgrendelen en vergrendelen van Recovélo Rentals.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Huurovereenkomsten. Op grond van een Huurovereenkomst dien je je betalingsverplichtingen na te komen.
 2. Een Huurovereenkomst ga je als Huurder altijd aan met Recovélo B.V. Ons kantoor is gevestigd aan de Mastwijkerdijk 108C, 3417 BT in Montfoort en Recovélo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77157338.
 3. Voor medewerkers van bedrijven en overheden die een zakelijke overeenkomst hebben voor het gebruik van de Recovélo Rental zijn artikel 6, artikel 7 lid 3 en 4 niet van toepassing op de Huurder. Voor het overige zijn alle voorwaarden op iedere Huurder van toepassing.
 4. Om een Huurovereenkomst te kunnen aangaan met betrekking tot de Recovélo Rental, dien je je daaraan voorafgaand te registreren in de Recovélo Rental app middels een persoonlijk Account.
 5. De op een Huurovereenkomst van toepassing zijnde Gebruikersvoorwaarden Recovélo Rental en het Privacy statement Recovélo Rental, vind je op www.recovelo.eu.

Artikel 3: De Recovélo Rental app

 1. Om de Recovélo Rental app te gebruiken, moet je in het bezit zijn van een smartphone, voorzien van een recente versie van Android of IOS, ingebouwde GPS en een dataverbinding (3G/4G, 5G en/of WIFI). De app is niet geschikt voor verouderde besturingssystemen.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct downloaden, installeren en functioneren van de Recovélo Rental app.
 3. Je gaat akkoord met het ontvangen en installeren van (automatische) updates van de Recovélo Rental app. Hoewel wij streven naar een optimale gebruikerservaring voor jou, kunnen wij niet garanderen dat de app vrij is van fouten, bugs en/of virussen. Ook garanderen wij niet dat de app wordt aangepast in geval van disfunctioneren en/of bugs.
 4. Je gaat ermee akkoord dat het Recovélo vrijstaat om op elk gewenst moment regulier onderhoud te plegen aan de Recovélo Rental app.
 5. Voor het voldoen aan haar verplichtingen op grond van de Huurovereenkomst, maakt Recovélo gebruik van jouw live locatiebepaling via GPS. Je dient je GPS dan ook altijd te hebben ingeschakeld.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Om de Recovélo Rental te kunnen huren, dien je een Account aan te maken in de Recovélo Rental app. Een Account aanmaken in de app is gratis.
 2. Je bent zelf verantwoordelijk voor de toegang tot je Account in de app. Wij raden je dan ook aan anderen dan jou zelf die toegang niet te verlenen. Je maakt geen aanspraak op restitutie wanneer iemand anders op jouw account Huurovereenkomsten heeft gesloten.
 3. Na het aanmaken van een Account in de Recovélo Rental app krijg je de mogelijkheid om een Recovélo Rental te reserveren, en vervolgens te kunnen openen en sluiten in de Recovélo Rental app.
 4. De Recovélo Rental app vermeldt een actueel overzicht van beschikbare Recovélo Rentals per Parkingspot.
 5. In de Recovélo Rental app kun je een Recovélo Rental reserveren. Deze reservering blijft 20 minuten gelden: zo lang heb jij de tijd de gereserveerde Recovélo Rental te ontgrendelen. De reservering is kosteloos, ook als de reserveringstijd verloopt zonder dat je de Recovélo Rental ontgrendelt.

Artikel 5: De Huurovereenkomst

 1. De duur van de Huurovereenkomst staat gelijk aan de huurperiode, die start indien en zodra Huurder het slot van de Recovélo Rental opent door middel van het invullen van de code (“Bike ID”) in de Recovélo Rental app, die vermeld staat op een Recovélo Rental. Indien een Recovélo Rental niet beschikbaar is, vermeldt de Recovélo Rental app dit na het invullen van de code. Je bent dan geen huurverplichtingen aangegaan.
 2. De Huurovereenkomst eindigt indien en zodra Huurder het slot van de Recovélo Rental handmatig sluit in één van de aangegeven Parkingspots én Huurder de Recovélo Rental heeft afgemeld in de Recovélo Rental app. De Huurovereenkomst eindigt alleen indien je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, en Recovélo naderhand geen (schade)vorderingen meer op jou heeft.
 3. Indien je de Recovélo Rental buiten een Parkingspot parkeert en op pauze zet in de Recovélo Rental app, dan loopt de huurperiode van de Huurovereenkomst door.
 4. Tijdens de gehele Huurovereenkomst is de Recovélo Rental niet beschikbaar voor een andere Huurder.
 5. Indien je nalaat de Recovélo Rental op slot te zetten en af te melden op een Parkingspot, houdt dit in dat de Huurovereenkomst door blijft lopen en je de daarvoor verschuldigde Huursom dient te voldoen.
 6. Als de Huurovereenkomst niet kan worden beëindigd om welke reden dan ook, ben je verplicht per direct contact op te nemen met de klantenservice van Recovélo. Eventuele extra ontstane huurkosten betaalt Verhuurder na controle terug, mits de oorzaak van het niet kunnen beëindigen niet aan jou als Huurder toe te rekenen was.
 7. Bij vermoeden van oneigenlijk gebruik van de gehuurde Recovélo Rental door Huurder, is de Verhuurder te allen tijde gerechtigd om de Recovélo Rental op te halen ten einde deze over te brengen naar een Parkingspot, waar deze opnieuw verhuurd kan worden.
 8. Gedurende de gehele Huurovereenkomst wordt de Huurder geacht al hetgeen te doen en te laten wat van een goed Huurder kan worden verwacht. Huurder dient in ieder geval alle redelijk van hem te verwachten voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde beschadigingen, verlies of diefstal van de Recovélo Rental te voorkomen.

Artikel 6: Verplichtingen van de Huurder

 1. Jouw belangrijkste verplichting is je betalingsverplichting op grond van de Huurovereenkomst.
 2. De Huurder onderwerpt de Recovélo Rental voor gebruik aan een eenvoudige visuele controle en meldt mogelijke direct waarneembare gebreken bij Verhuurder via de klantenservice van Recovélo.
 3. De Huurder mag de Recovélo Rental slechts gebruiken overeenkomstig haar normale bestemming en binnen de Nederlandse landgrenzen.
 4. Het is verboden om de Recovélo Rental voor commerciële doeleinden door te verhuren aan derden. Indien Verhuurder vermoedt dat een Recovélo Rental wordt doorverhuurd aan derden, kan zij passende maatregelen treffen.
 5. Het is een Huurder toegestaan meerdere Recovélo Rentals te huren op zijn account. Huurder kan derhalve een derde het recht te verlenen om op het Recovélo Rental account van de Huurder huurtransacties uit te voeren (zgn. “cross-gebruik”). Huurder is en blijft aansprakelijk voor alle door deze derde aangegane verplichtingen jegens Verhuurder, alsmede voor schade die is veroorzaakt door deze derde.
 6. Buiten het cross-gebruik is het een Huurder verboden derden de mogelijkheid te bieden om Recovélo Rentals te gebruiken. Het is niet toegestaan dat je je logingegevens voor je Account (gebruikersnaam, wachtwoord) aan een derde geeft. Voor iedere overtreding verbeurt de Huurder een contractuele boete van 250 euro onverminderd het recht van Recovélo om verdere schadevergoeding te vorderen.
 7. De Huurder dient zich bij deelname aan het verkeer te gedragen en de Recovélo Rental te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de geldende Algemene Plaatselijke Verordening en alle soortgelijke verordeningen of reglementen van overheidswege die geldt of gelden in het gebied waarin van de Recovélo Rental gebruik wordt gemaakt. Bij deelname aan het verkeer dient de Huurder alle aanwijzingen van overheidspersoneel of anderszins tot het geven van verkeersaanwijzingen bevoegde personen steeds op te volgen.
 8. Huurder onderkent dat hij niet de enige gebruiker is van de gehuurde Recovélo Rental en maakt zodanig gebruik van de Recovélo Rental dat opvolgende Huurders daarvan geen hinder of nadeel ondervinden.
 9. Verhuurder heeft het recht om Huurder aan te geven waar de Recovélo Rental niet gebruikt mag worden. Het is in ieder geval verboden de Recovélo Rental te gebruiken op onverharde paden en/of wegen.
 10. Het is niet toegestaan andere personen te vervoeren op de Recovélo Rental dan Huurder.
 11. Het maximale toegestane gewicht voor de voordrager bedraagt 5 kilo.

Artikel 7: Betaling

 1. Je kunt de huursom voor het gebruik van de Recovélo Rental in de Recovélo Rental app betalen met een van de in de app aangeboden betalingsmethodes. Wanneer je een betaalmethode hebt gekozen, en wij deze hebben geverifieerd, kun je ook voor al je toekomstige reizen gebruik maken van de gekozen betaalmethode.
 2. Voor alle betaalmethodes geldt dat je akkoord dient te gaan met het afschrijven van gelden door middel van automatische incasso, tenzij je gebruik kunt maken van iDeal. Dit betekent dat jouw gegevens ook zullen worden gebruikt om de betaling van door jou gemaakte toekomstige reizen af te schrijven.
 3. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan gaan wij ervan uit dat je toestemming hebt gevraagd aan je ouder of voogd om te mogen reizen met de Recovélo Rental. De toestemming van jouw ouders geldt dan als jouw toestemming voor het afschrijven van betalingen.
 4. Voor het huren van de Recovélo Rental betaal je een tarief zoals aangegeven op de betreffende Parkingspot.
 5. Je betaling geschiedt achteraf, namelijk op het moment dat je de Huurovereenkomst beëindigt als bedoeld in art. 4.2. Je bent nimmer gerechtigd om betalingen waartoe je verplicht bent te storneren, of anderszins je betalingen op te schorten. In een dergelijk geval behoudt Recovélo zich het recht voor de betaling langs een andere weg op jou te verhalen.

Artikel 8: Schade, verlies en diefstal van Recovélo Rental

 1. ndien sprake is van schade, verlies of diefstal van de Recovélo Rental gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst, dient de Huurder hiervan direct melding te maken aan de klantenservice van Recovélo via een van de kanalen, genoemd in Artikel 15 bij deze Gebruikersvoorwaarden. Huurder is gehouden instructies van de klantenservice op te volgen.
 2. In geval van diefstal van de Recovélo Rental dient de Huurder aangifte te doen bij de politie en tevens contact op te nemen met de klantenservice van Recovélo.
 3. Verhuurder behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de reparatiekosten als gevolg van herstel van aan de Huurder toerekenbare schade bij de Huurder in rekening te brengen.
 4. Verhuurder is gerechtigd om een bedrag van 500 euro bij Huurder in rekening te brengen indien het niet afsluiten van de Recovélo Rental door middel van het handmatig vergrendelen én het afmelden in de Recovélo Rental app, leidt tot vermissing of diefstal van de Recovélo Rental. Deze kosten zijn alsdan verschuldigd bovenop de Huursom. Verhuurder behoudt zich het recht voor bij vermoeden van misbruik van deze regeling, de gehele nieuwprijs van de Recovélo Rental in rekening te brengen. In geval van misbruik zal melding worden gemaakt bij Recovélo. Dit kan leiden tot het blokkeren van het account van de Huurder.
 5. Het is de Huurder niet toegestaan reparaties aan de Recovélo Rental te verrichten of te laten verrichten. Eventuele schade dient door de huurder via Whatsapp aan de klantenservice van Recovélo te worden doorgegeven (+31 641163670).

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Recovélo is slechts aansprakelijk voor schade voor zover deze aan haar kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid van Recovélo is in alle gevallen, en ongeacht de grondslag, beperkt tot directe schade en tot een bedrag van maximaal 250 euro per schadeveroorzakende gebeurtenis.
 2. Recovélo is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden), het gebruik en/of het niet kunnen gebruiken van de glimble app. De app wordt aan jou ter beschikking gesteld zonder enige vorm van garantie. Recovélo is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Recovélo is slechts aansprakelijk voor het verlies, de vernietiging, de wijziging of andere omstandigheden die kunnen worden aangeduid als een datalek, van jouw gegevens uit de app, wanneer dit heeft kunnen plaatsvinden doordat zij in strijd heeft gehandeld met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Mocht in rechte vast komen te staan dat Recovélo geen beroep kan doen op deze beperking van aansprakelijkheid, dan is de aansprakelijkheid van Recovélo beperkt tot het maximum genoemd in de eerste bulletpoint van deze paragraaf.
 4. Op Verhuurder rust geen verplichting om op ieder moment een Recovélo Rental aan te kunnen bieden en beschikbaar te hebben. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade van een Huurder die ontstaat als gevolg van het feit dat er (tijdelijk) geen Recovélo Rental beschikbaar is op bepaalde Parkingspots, dan wel Huurder de Recovélo Rental (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken.
 5. Recovélo niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de Huurovereenkomst die jij bent aangegaan via de Recovélo Rental app. Recovélo is daarom niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade die uit het afleggen van de reis voortvloeit of daarmee verband houdt. Hieronder verstaat Recovélo schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van de Recovélo Rental. Je bent er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat je voorzichtig omgaat met de Recovélo Rental. Het gebruik van de Recovélo Rental is geheel voor je eigen risico. Je vrijwaart Recovélo daarbij voor aanspraken van derden.
 6. Recovélo kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes die jij hebt ontvangen van gezaghebbende organisaties of instanties voor of door het gebruiken van de Recovélo Rental.
 7. In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen niet aan Recovélo kan worden toegerekend wegens overmacht, waarbij van overmacht in ieder geval sprake is in geval van: wanprestaties van toeleveranciers of derden, extreme weersomstandigheden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 8. Een eventuele vordering die je op Recovélo meent te hebben, dien je, ongeacht de grondslag, schriftelijk bij ons in te dienen. Een vordering moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een jaar na het ontstaan van de vermeende schade of het moment waarop je redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade, aan Recovélo worden bekendgemaakt, op straffe van verval.
 9. Jij als Huurder bent onbeperkt aansprakelijk voor schendingen van verkeers- en administratieve voorschriften in verband met het gebruik van Recovélo Rental, waaronder schendingen van regelgeving, alsook voor alle schade aan eigendommen, veroorzaakt door jou of een derde aan wie je de Recovélo Rental hebt uitgeleend, op grond van artikel 5 lid 4. Je vrijwaart Recovélo en stelt haar op eerste verzoek schadeloos voor alle (parkeer)boetes en bekeuringen, vergoedingen en andere kosten, die autoriteiten of andere instanties in dit verband opleggen aan Recovélo.
 10. Recovélo behoudt zich het recht voor de uit de Huurovereenkomst met jou voortvloeiende vorderingen over te dragen aan een derde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een incasso dient te worden uitgevoerd.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Recovélo verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te bieden via de Recovélo Rental app en voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor andere in het Privacy statement Recovélo Rental genoemde doeleinden. Recovélo respecteert jouw privacy en behandelt verzamelde persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en conform geldende wet- en regelgeving. De manier waarop Recovélo jouw privacy waarborgt bij de uitvoering van haar diensten, is weergegeven in haar Privacy Statement. Het Privacy Statement is te vinden op www.recovelo.eu.

In dit Privacy Statement geeft Recovélo o.a. aan welke gegevens er van jou worden verwerkt, waarvoor je gegevens worden verwerkt, hoe Recovélo jouw gegevens beveiligt, hoe lang Recovélo jouw gegevens bewaart en welke rechten je hebt om je gegevens te laten verwijderen. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt conform ons Privacy Statement.

Artikel 11: Beëindiging en annulering

 1. Je kunt op ieder moment stoppen met het gebruik van de diensten die Recovélo aanbiedt via de Recovélo Rental app.
 2. Voor het opheffen van je Account verwijzen we je naar het Privacy Statement.
 3. Recovélo behoudt zich het recht voor jouw gebruik van de Recovélo Rental app met onmiddellijke ingang te beëindigen, en wanneer nodig jouw account te blokkeren, wanneer je niet overeenkomstig en/of in strijd handelt met deze Gebruikersvoorwaarden.
 4. Een Huurovereenkomst die is aangevangen, kan niet worden geannuleerd, maar enkel worden beëindigd door het vergrendelen en afmelden van de Recovélo Rental als omschreven in artikel 4.2. Je krijgt de tot dan toe gemaakte kosten niet vergoed.

Artikel 12: Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Recovélo Rental app en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij Verhuurder en/of haar leveranciers.
 2. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Recovélo Rental app van Verhuurder in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Artikel 13: Wijzigingsbepaling

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geldigheid Gebruikersvoorwaarden

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling van deze gebruikersvoorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst leidend.
 2. Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door Recovélo eenzijdig worden gewijzigd. Wijzigingen worden middels een update van de Recovélo Rental app aan jou medegedeeld. Je wordt dan gevraagd opnieuw akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden. Wanneer je de wijzigingen niet wenst te accepteren, dan blijft je account actief, maar kun je de Recovélo Rental app niet meer gebruiken. Je kunt dan besluiten je Account te laten beëindigen. De meest actuele versie van de Gebruikersvoorwaarden vind je op de website en in de Recovélo Rental app. Op deze Gebruikersvoorwaarden en op iedere Huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15: Correspondentie, klachten en geschillen

Vragen en opmerkingen over de website, de Recovélo Rental app of de dienstverlening van Recovélo met betrekking tot de Recovélo Rental app kun je indienen bij de klantenservice van Recovélo. Klachten kun je (bij voorkeur schriftelijk) melden aan onze Klantenservice. Mocht een geschil zich voordoen tussen jou en Recovélo, dan zullen wij dit zo goed mogelijk met jou proberen op te lossen. Als we er niet uitkomen, dan is uitsluitend een rechter van de rechtbank te Utrecht bevoegd tot een beoordeling van het geschil.